Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Mens en organisatie

De inkoopfunctie benaderen wij breed. Dit is niet alleen het domein van "de inkoper", als die er al is als specialistische functie of afdeling. De inkoopfunctie raakt velen in de organisatie, ieder vanuit een eigen rol. Wie heeft er te maken met leveranciers? Hoe gaat eenieder daarmee om? Welke doelen heeft de organisatie, en hoe draagt inkoop daaraan bij? Waar zit de kennis in de organisatie, hoe breng je die bij elkaar? En als de kennis op onderdelen ontbreekt, hoe voorzie je daar dan in? De inkoopfunctie goed organiseren vraagt aandacht op verschillende fronten; inkoopbeleid, inkoopprocedures, besluitvorming, (contract)beheer, leveranciersmanagement, prestatiebewaking, inkoopcompetenties, formatie (kwalitatief en kwantitatief) et cetera.  Bij Pro 10 werken mensen met een organisatiekundige achtergrond en veel veranderkundige ervaring. Zij begrijpen niet alleen inkoop maar begrijpen ook hoe organisaties functioneren, hoe met weerstanden om te gaan en hoe de communicatie in te richten.

Onze expertise

Wij adviseren u op de verschillende onderdelen van de inkoopfunctie zonder de samenhang (en de kenmerken van verschillende soorten inkoopuitgaven en afdelingen) uit het oog te verliezen. Wij geven antwoord op de vraag hoe goed uw organisatie het doet en welke maatregelen u moet treffen om het beter te doen. Vervolgens helpen wij u met het implementeren van deze maatregelen. Wij reiken instrumenten aan en ontwikkelen uw mensen. Betrekken en leren zijn belangrijke randvoorwaarden voor het creëren van draagvlak, het in gang zetten van gewenste ontwikkelingen en het bestendigen ervan. Daar zijn wij goed in. Binnen Pro 10 werken organisatiekundigen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, economen en juristen. Wij tillen uw inkoopfunctie als geheel of op bepaalde dimensies naar een hoger plan. 

Inkooporganisatie

Er is niet één beste manier van organiseren, maar wel een beste manier die bij uw organisatie past!  Er zijn verschillende vormen denkbaar zoals centrale inkoop, decentrale inkoop, gecoördineerde inkoop, hybride inkoop, inkoopoutsourcing of een combinatie. Wij analyseren uw situatie en zetten de voor- en nadelen van verschillende vormen naast elkaar. Wij luisteren naar uw opvattingen en creëren nieuwe denkrichtingen.  Bij onderzoek en ontwikkeltrajecten ontvangt u een helder stappenplan met een open begroting. Ook eventuele maatregelen waarlangs de verandering succesvol kan plaatsvinden onderbouwen wij inhoudelijk en qua kosten. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan.

Inkoopsamenwerking

Gaat het om het organiseren van gezamenlijk inkopen en aanbesteden? Ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Doelen van inkoopsamenwerking zijn vaak het behalen van schaalvoordelen, kennisdeling, efficiency. Loek van Beurden (organisatiesocioloog) is één van de grondleggers van het organiseren van inkoopsamenwerkingsverbanden. In 2003 heeft hij (toen in dienst als projectleider bij PIA, de voorloper van PIANOo) een handreiking geschreven. Deze is nog steeds actueel. Wij zijn sterk in het formuleren van een passend besturingsmodel voor inkoopsamenwerking, ook rekening houdende met de gewenste formalisatie graad (vrijheid of gebondenheid). Wij zorgen voor een heldere visie hoe taken, die samen de inkoopfunctie vormen, het beste verdeeld of juist bijeengebracht kunnen worden en hoe de coördinatie vorm krijgt. Contract- en categoriemanagement nemen wij daarin mee. Wij kijken naar de verschillende soorten inkoopuitgaven, de verschillende manieren waarop deelnemende organisaties zijn georganiseerd, de soorten contracten, de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid en de vorm van gezamenlijkheid. 

Onderzoek en audits

Naast advies rond de inkoopfunctie verrichten wij specifiek onderzoek bijvoorbeeld naar de spend en naar de rechtmatigheid (213A onderzoeken). Dit doen wij bijvoorbeeld in opdracht van (gemeentelijke) rekenkamercommissies. Natuurlijk kunt u dit ook preventief laten doen, bijvoorbeeld door uw aanbestedingspraktijk aan de hand van de NTA 8058 te laten certificeren  en het certificaat Good Procurement Practice te ontvangen. Daarnaast voeren wij audits uit op basis van het MSU+ model en het verkeerslichtenmodel. Wij hebben eerder de inkoopfunctie van alle waterschappen en provincies met elkaar vergeleken. Loek van Beurden heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het MSU+ model, waarbij hij in zijn huidige adviespraktijk de resultaten van deze meting anders en op meer constructieve wijze weergeeft zodat dit stimulerend werkt en praktische handvatten biedt. 

Producten

Wat kunt u zoal verwachten? 

  • Ontwikkelen inkoopbeleid, procedures en templates
  • Rechtmatigheidsonderzoek, 213A
  • Spend analyses
  • Inrichten categorie- en contractmanagement
  • Besturings- en inrichtingsmodel inkoop, organisatie
  • Inrichten inkoopsamenwerking
  • Persoonsprofielen en training effectief samenwerken o.b.v. Insights
  • Training contractmanagement o.a. voor niet inkopers
  • Cultuurverandering

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden voor uw organisatie.

Terug naar overzicht